Blog

Best Recruitment Agency & Outsourcing Company

 • First Impression เป็นตัวแปรสำคัญของการสัมภาษณ์งาน ความประทับใจเมื่อเห็นครั้งแรก ตามความหมายแล้ว ทันทีโดยเพียงเสี้ยววินาทีที่จะทำให้คนแปลกหน้าคนหนึ่ง สามารถกำหนดความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบของคุณ ขึ้นอยู่กับลักษณะการแต่งการของคุณ

   


 • 1
 • 2

Recent Posts


 • flower0.png
 • flower1.png
 • flower2.png
 • flower3.png
 • flower4.png
 • flower5.png
 • flower6.png